Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti zákazníka (dále jen "spotřebitel" nebo "Vy") a prodejce, N Furniture Online GmbH, dále jen "NATIVO" nebo "nás" ''.

Zákazníky v těchto podmínkách jsou spotřebitelé i podnikatelé.

1. Rozsah VOP

1.1. VOP se vztahují na všechny druhy zboží a služeb, které poskytuje společnost NATIVO. Jsou součástí jakékoli smlouvy uzavřené se společností NATIVO. Obchodní podmínky jsou stanoveny pro zákazníka a žádným způsobem nezavazují společnost NATIVO.

1.2. Jakákoliv dohoda mezi společností NATIVO a zákazníkem, která se odchyluje od těchto VOP, musí být podepsána písemně.

 

Zákazníky v těchto podmínkách jsou spotřebitelé i podnikatelé.

2. Nákup, smlouva, odstoupení od smlouvy, platba bankovním převodem, platba v několika fázích

 

2.1. Smlouva je platná, když zákazník obdrží potvrzení objednávky, nebo pokud bylo vydáno prohlášení s úmyslem uzavřít smlouvu.

2.2. V zásadě není možné odstoupit od smlouvy. Pokud chce zákazník odstoupit od smlouvy, musí jako kompenzaci zaplatit 30% z nákupní ceny. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu poškození produktu v souladu s podmínkami záruky.

V případě prodloužení doby doručení se k očekávané doby připočte lhůta 20 týdnů. Teprve po tomto období má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V případě problémů způsobených vyšší silou nebo způsobených dodavatelem, doba doručení může se libovolně prodloužit a společnost NATIVO může být osvobozena od povinnosti doručení zboží zákazníkovi.

2.3. Aby lhůta doručení začala běžet, zákazník musí zaplatit jako zálohu nejméně 30% z nákupní ceny.

2.4. Společnost NATIVO zůstává ve smlouvě i v případě, že zákazník nezaplatí 30% do 14 dnů od uzavření smlouvy. V takovém případě je zákazník povinen zaplatit poplatek 30% z nákupní ceny.

2.5. NATIVO si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

2.5.1. Zákazník zdržuje příjem / platbu zboží.

2.5.2. Významné změny v situaci klienta.

2.5.3. V případě, že není možné dodat zboží, nebo bude dodáno pozdě, ne vinou společnosti NATIVO.

2.6. V případě zrušení smlouvy se strany musí vrátit.

2.6.1. Zachování vlastnictví

2.6.1.1. Pokud je zákazníkem spotřebitel, vyhrazujeme si vlastnictví prodaného a dodaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Pokud je zákazníkem podnikatel (odborná nebo osoba samostatně výdělečně činná, společnost či osoba veřejného práva), vyhrazujeme si vlastnictví výrobků, dokud se neuskuteční všechny operace mezi společností NATIVO a zákazníkem. Odpovídající vlastnické právo je převoditelné na třetí stranu.

2.6.1.2. Klient může kompenzovat pouze nároky, které nejsou předmětem sporu, nebo které byly schváleny soudním orgánům. Máte právo na zadržení, pokud je Vaše žádost založena na stejném smluvním vztahu.

2.6.1.3. Pokud zákazník nezaplatí své nároky vůči nám - všechny platné nároky jsou splatné.

3. Přepravní podmínky a místo plnění smlouvy

3.1. Zboží může zákazník vyzvednout nebo může být doručeno na adresu zákazníka prostřednictvím sítě NATIVO na základě výslovné dohody. Některé položky mohou být odeslány, co je oznámeno zákazníkovi před uzavřením smlouvy.

3.2. Zákazník musí zboží převzít ze skladu NATIVO do 14 dní. Lhůta počíná, když společnost NATIVO informuje zákazníka o příchodu zboží.

3.3. Náklady na dopravu jsou zahrnuty v kupní ceně a zákazník nemusí platit tyto dodatečné náklady v případě doručení v Česku.

3.4. Uvedené ceny platí za doručení před domem zákazníka, na chodníku.

4. Podmínky doručení a čas plnění smlouvy

4.1. Podmínky doručení společnosti NATIVO se liší podle popisu produktu. Tyto podmínky se mohou lišit v důsledku různých možností, zejména v případě výroby nábytku na míru, se zvláštními požadavky nebo se změnami ve velikosti.

4.2. Podmínky doručení začínají běžet od přijetí platby a poté, co zákazník specifikuje veškeré informace nezbytné pro plnění smlouvy - například barvu a velikost nábytku. V případě záruky začíná lhůta doručení znovu běžet.

4.3. Doručení zajišťuje společnost NATIVO. Před doručením zboží společnost NATIVO telefonicky informuje zákazníka, kdy může očekávat zásilku. Společnost NATIVO dělá vše, co je v jejích silách, aby se zajistilo dodání zboží v tomto intervalu, ale nemůže ho zaručit.

4.4. Lhůta doručení se prodlužuje v těchto případech:

4.4.1. Pokud se informace nutné k provedení zakázky změnily zákazníkem (například barva a velikost nábytku).

4.4.2. Pokud vzniknou překážky, za které NATIVO neodpovídá a kterým se nelze vyhnout, nezáleží na tom, jaké překážky jsou, i když jsou rozumně pracovité.

4.4.3. Pokud zákazník nebo třetí strana neplní své smluvní závazky vůči společnosti NATIVO. Například, pokud dodavatel nerespektuje práci, která má být provedena, nebo zákazník nerespektuje platební podmínky.

4.5. Pokud je dodávka zpožděna, začne běžet další 20-týdenní lhůta od původně naplánovaného data dodání. Pokud není možné zboží dodat v dodatečné lhůtě 20 týdnů, může zákazník od smlouvy odstoupit. Společnost NATIVO neodpovídá za ztráty a škody způsobené zpožděním, zejména za nákup doplňkových výrobků.

5. Prodloužení lhůty doručení ze strany zákazníka

 

5.1. Pokud byl naplánován osobní odběr a položky nebyly převzaty do 14 dní, účtují se náklady na skladování 266.28 CZK za den. Společnost NATIVO si vyhrazuje právo přidělit nevyzvednuté produkty jiným zákazníkem do 14 dní. Pokud si zákazník později přeje znovu vyzvednout prodané zboží, lhůta doručení začne znovu běžet.

5.2. Pokud byla zásilka naplánována a zboží nemůže být doručeno kvůli zákazníkovi, společnost NATIVO účtuje náklady na skladování 266.28 CZK za den. Dodatečné náklady na dopravu v tomto případě nese zákazník. Dopravce vrátí zboží do skladu a se zákazníkem se dohodne nový termín doručení. Jakékoliv další náklady, které vzniknou síti NATIVO, se přenášejí na zákazníka.

Pokud jde o zboží, které není možné doručit do 14 dní kvůli zákazníkovi, společnost NATIVO si vyhrazuje právo ho prodat jiným zákazníkům. V případě, že si zákazník přeje obdržet zboží po uplynutí 14 dnech, lhůta dodávky se znovu začíná. V takovém případě se náklady na novou objednávku doručí zákazníkovi.

6. Náklady, daně, náklady na dopravu

 

Veškeré náklady a provize jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Platí je zákazník.

7. Nákupní cena, platba a fakturace

 

7.1. Všechny ceny jsou v CZK (s DPH).

7.2. Po obdržení potvrzení objednávky zákazník je povinen zaplatit na účet NATIVO jako zálohu nejméně 30% z nákupní ceny. Uvede se jméno kupujícího nebo odkaz. Pokud se platba neuskuteční do 14 dní po potvrzení objednávky, společnost NATIVO si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

7.3. Zbývajících 70% zákazník zaplatí přímo při dodání v hotovosti nebo před doručením bankovním převodem nebo kreditní kartou. V každém případě musí být zboží zaplaceno dříve, než přejde do majetku zákazníka. Osobní převzetí ani doručení nejsou možné před zaplacením faktury.

Společnost NATIVO nebude organizovat dodávku zboží, dokud nebude zaplacena celá částka. Kromě toho není možné osobně vyzvednout zboží, dokud zákazník nezaplatí celou částku objednávky.

7.4. Platební podmínky se musí dodržovat I v případě zpoždění nebo nemožnosti dodávky z důvodů, za které společnost NATIVO neodpovídá.

7.5. Důležité změny situace u zákazníka, které ohrožují platbu zboží, dávají společnosti NATIVO právo na vrácení zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

7.6. Zákazník nemůže od společnosti NATIVO v žádném případě požádat o platbu nebo změnu kupní ceny. Pouze společnost NATIVO má právo měnit platební podmínky a výši cen.

8. Rezervace

  Zboží zůstává majetkem společnosti NATIVO až do úplného zaplacení kupní ceny. Společnost NATIVO má právo zaregistrovat svůj majetek v rejstříku nemovitostí v sídle společnosti bez souhlasu kupujícího.

9. Výhody a rizika

  S výhodou a rizikem se zákazník seznamuje po doručení zboží. Pokud jde o jediný příkaz, výhody a rizika se uvedou do uzavřené smlouvy.

10. Vlastnosti produktu

10.1. Zboží odpovídá popisu produktu. Pokud neexistují jiné dohody, model se dodává s charakteristikami uvedenými v popisu produktu (barva, hmotnost atd.). Rozdíly mezi produktem a fotografií mohou být způsobeny situačními vlivy - osvětlením, kontrastními barvami - ale také obrazovkou počítače a její parametry. Malé odchylky jsou obvyklé a nemohou představovat důvod stížnosti zákazníka.

Mohou existovat rozdíly mezi doplňkovými výrobky a výrobky na webu nebo v katalogu, zejména pokud jde o řemeslné výrobky, pro které nelze zcela zaručit homogenitu výroby, nebo pro výrobky, které byly předmětem úprav týkajících se technického nebo technologického vývoje. Tyto rozdíly, pokud se netýkají základních charakteristik produktů a nepodmiňují jejich kvalitu, nemohou odůvodnit zrušení objednávky nebo odmítnutí dodávky.

10.2. Šrouby a příslušné zátky jsou určeny k instalaci nábytku, který visí na zdi, skříněk a příborníků. V původním balení mohou být další.

10.3. Zákazník musí zkontrolovat, zda jeho pokoje mají prostor pro zakoupené výrobky a zda se tyto výrobky mohou do těchto místností / apartmánů dostavit. Společnost NATIVO neodpovídá za výrobky, pro které není v prostorách zákazníka místo.

11. Kontrola a stížnosti

 

Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek při přijetí a podat reklamaci do následujících 5 dní. V případě poruchy na produktu zákazník je povinen předložit výrobek ve skladu NATIVO, nebo udělat jasné fotografie a poslat nám je s podrobným popisem vady e-mailem nebo poštou. Důkaz o chybách se musí provést do 10 dnů od přijetí produktu. Pokud zákazník nezkontroluje produkt, nepodá reklamaci nebo neodešle důkaz o vadách, zboží se považuje za schválené. V případě skrytých vad zůstává výhrada.

12. Záruka

12.1. V případě záruky musí být předložen originální obal a nesmí mít viditelné stopy po vnější činnosti. Pokud nebude originální obal předložen, společnost NATIVO si vyhrazuje právo neposkytnout záruku.

12.2. Společnost NATIVO poskytuje záruku 24 měsíců ode dne doručení na chyby na materiály a zpracování. Od této záruky se mohou odchýlit zvláštní písemné dohody o zboží.

12.3. Záruka se nevztahuje na chyby, které se netýkají vzhledu nebo důležité funkce výrobku. Patří sem škrábance, odřeniny, odštěpení, malé barevné rozdíly, zejména v kůži a kombinaci kůže, atd. Relevance nebo hodnota výrobků se musí výrazně snížit.

12.4. Záruka není platná, pokud byl produkt transformován nebo jinak upravený. Záruka se nevztahuje na škody způsobené použitím cizích předmětů, zejména pokud jde o šrouby a zátky použité při montáži. Tato záruka se nevztahuje na známky opotřebení, používání nebo stárnutí, zejména pokud jsou tyto stopy způsobené nesprávným použitím výrobků.

12.5. NATIVO je jediný, kdo má právo vyhodnotit platnost záručních nároků. Společnost NATIVO rozhoduje, zda má zákazník právo na opravu, výměnu nebo snížení ceny. Obecně platí, že pokud je reklamace platná, produkt se opravuje.

12.6. Zboží bude vyměněn na stejném místě, kde ho zákazník poprvé vyzvedl. Pokud bylo zboží doručeno, společnost NATIVO hradí dodatečné přepravní náklady.

12.7. V případě reklamace nebo výměny zboží existuje možnost, že produkt není okamžitě k dispozici. Lhůta pro doručení začíná běžet znovu a společnost NATIVO má na přípravu nového produktu nejméně 14 týdnů.

12.8. Exponovaný nábytek zakoupený zákazníky (ze showroomu nebo pobočky) nemá záruku a nevztahuje se na něj záruka. Produkt byl zakoupen v tomto stavu v showroomu / prodejně a proto jsou všechny druhy záruk na tento produkt vynechány.

12.9. Na elektronické vybavení (např. osvětlení v loketních opěrkách nebo opěrkách hlavy) sedacích souprav, postelí a zejména LED světel nebo jiných žárovek se neposkytuje žádná záruka.

13. Omezení odpovědnosti

13.1. Odpovědnost společnosti NATIVO za opožděné nebo chybné provedení, zejména za nepřímé nebo jiné škody, je vyloučena v rozsahu povoleném zákonem. Totéž platí i na odpovědnost pomocných zaměstnanců a na výrobky.

13.2.Online obchod používáte na své vlastní riziko. NATIVO odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakoukoli nespokojenost nebo podobné důvody, které vyplývají z používání internetového obchodu.

14. Autorská práva

NATIVO plně chrání autorská práva na design a obsah webových stránek. Jakékoliv použití tohoto obsahu bez souhlasu společnosti NATIVO je zakázáno. V případě nezákonného použití obsahu, vzhledu nebo obrázků / fotografií, společnost NATIVO okamžitě přijme nezbytná právní opatření.

15. Důvěrnost

  Společnost NATIVO se zavazuje dodržovat právní předpisy o ochraně údajů. Zejména žádné údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

16. Rozhodné právo a jurisdikce

  16.1. Všechny obchodní transakce a smluvní vztahy s NATIVO se budou řídit švýcarským právem a švýcarským materiálním právem, zejména obchodním právem, s výslovným vyloučením uplatňování Vídeňské úmluvy z roku 1980 o mezinárodním prodeji zboží.

16.2. Jurisdikce se nachází v Curychu (ZH). Společnost NATIVO si vyhrazuje právo žalovat zákazníka na kterémkoliv jiném příslušného soudu ve Švýcarsku nebo v zahraničí.

17. Doložky o účinnosti

  Pokud se ukáže, že jedna nebo více doložek těchto obchodních podmínek je zcela nebo částečně neúčinná, zbývající doložky nebo části doložek zůstanou platné a účinné. Neúčinné ustanovení a případné mezery se nahradí a / nebo doplní příslušnými právními předpisy.

Výlučná jurisdikce pro všechny spory vyplývající z těchto VOP nebo související s touto dohodou je jurisdikce Curychu, Švýcarsko - jestliže federální zákon neuvádí jinou povinnou jurisdikci.

NATIVO využívá technologii cookies a zpracovává osobní data jako například IP adresy a cookie identifikátory pro zaznamenávání informací o Vašich zájmech a zobrazených reklamách, aby Vám mohli nabídnout relevantnější obsah nebo reklamu, dále na měření výkonnosti obsahu či další analytiku. Svůj souhlas na uvedené účely udělíte kliknutím na "Souhlasím".

Or sign in with:

Můj list přání Kontaktujte nás
Prosím nejdříve se přihlašte

Or sign in with:

Prosím nejdříve se přihlašte

Or sign in with:

Váš košík

Ve Vašem košíku již nejsou žádné položky